Ga naar inhoud
Favorieten 0

Hylpen

Hylpen is in lytse stêd yn it súdwesten fan Fryslân. Dizze stêd leit oan De Iselmar en biedt dan ek in soad mooglikheden op it mêd fan wettersport. Mei goed 900 ynwenners is Hylpen ek ien fan de lytsere stêden fan Fryslân. Fynst it Frysk al dreech om te ferstean? Yn Hylpen prate se in sterk ôfwikend dialekt. Dit dialekt behâldt de midsiuwske klinkers en hat dêrtroch in hiel ûnderskiedende klank. 

Yn 1225 krige Hylpen har eigen stedsrjochten. Best nuver eins, mei sa’n bytsje ynwenners. Dochs wie Hylpen in wichtich hannelsplak, mei in ree yn de Súdersee. De skippers fan Hylpen fearnen mei harren skippen nei de Eastsee om hannel te driuwen en ferkochten dêr jenever en wollen sloffen. Hylpen hat yn de 17e en 18e iuw in grutte bloeiperioade meimakke. Dit is ek wol werom te sjen, de stêd bestiet út in protte moaie gebouwen en bysûnderheden. Hylpen hie foarhinne har eigen klederdracht. Tsjintwurdich is dizze klaaiing allinne noch te bewûnderjen ûnder optredens en demonstraasjes.