Ga naar inhoud
Favorieten 0

Tichelwurk FRIEStile is in tegelatelier mei ùs 'Friese witjes'

Kimswerd

Jo kinne gewoan Frysk praete fansels,

Ús tegels wurde noch altyd mei de hân makke en beskildere krekt as 300 jier lyn.

Tsjintwurdich mei alle decors, mar wol mei de selde 'plateelschilder techniek' as eartiids. We meitsje fansels de prachtige âlde patronen ek noch graach. 

Sjoukje lit it jo graach sjen. 

Ofstân nei jo lokaasje:

Hjir fine jo Tichelwurk FRIEStile is in tegelatelier mei ùs 'Friese witjes'

FRIEStile
Jan Timmerstraat 1 naast Grutte Pier
8821 LT Kimswerd
Plan dyn rûte

fanôf dyn lokaasje

Toan risseltaten