De hoarn fan Snits

“De man mei de hoarn fan oerfloed ferwiist nei in byld fan Fortuna, de goadinne fan it gelok en de skutsfrouwe fan stêden, famyljes en folkeren. De oerfloeiende hoarn, symboal foar gelok en macht, bringt materiele wolstân oan elk dy’t der mei yn oanrekking komt.

Mar de man dy’t yn Snits de hoarn fan oerfloed fêsthâld, stiet op in gouden bol dy’t…

Lês fierder

De hoarn fan Snits

“De man mei de hoarn fan oerfloed ferwiist nei in byld fan Fortuna, de goadinne fan it gelok en de skutsfrouwe fan stêden, famyljes en folkeren. De oerfloeiende hoarn, symboal foar gelok en macht, bringt materiele wolstân oan elk dy’t der mei yn oanrekking komt.

Mar de man dy’t yn Snits de hoarn fan oerfloed fêsthâld, stiet op in gouden bol dy’t ûnophâldlik om syn as draait. De bol wurdt oandreaun troch de weromstjit fan it wetter dat út de hoarn streamt. Sa wurdt de tastream fan it fortún in ûnberekkenbere, bline krêft. Wa’t der profyt fan hat en hoe lang dat duorret, bliuwt in iepen fraach. Beslissend binne it gelok en it lot. De oerfloed dy’t him tafallich oer ús útstoart, kin ús like fluch wer ûntnommen wurde.

De ûnbestingdige aard fan de Hoarn fan oerfloed wjerspegelet him yn de ambifalinte gesichtsútdrukking en de neutrale klean fan de man. Je kinne der gjin dúdlike gefoelstastân of eat persoanliks yn ûntdekke. Syn ûnbestimdens makket dat wy de fontein fan Fortuna erfare as in tsjinpoal dy’t de minsk mei himsels konfrontearret. Hy ropt de fraach op wat we no eins waarnimme en wat libjen betsjut. Tagelyk beseffe we dat gjin inkeld natwurd definityf wêze kin.”

Lês minder

Contact

Adres:
Hoogend 1
8601 AD Sneek
Plan dyn rûte
Ofstân (ôfstân):

Prizen

  • Fergees

Yn 'e buert

Toan risseltaten