Ga naar inhoud
Favorieten 0

Geboortehuis van Tjerk Hiddes de Vries

Sexbierum

Sexbierum is de geboorteplaats van admiraal Tjerk Hiddes. In dit huis is hij geboren op 6 augustus 1622.

Sexbierum is de geboorteplaats van admiraal Tjerk Hiddes. In dit huis is hij geboren op 6 augustus 1622.

Afstand tot jouw locatie:

Hjir fine jo Geboortehuis van Tjerk Hiddes de Vries

Alde Buorren 2
8855 HP Sexbierum
Plan dyn rûte

fanôf dyn lokaasje

Toan risseltaten