Ga naar inhoud
Favorieten 0

Brêgetiden

Wannear’st oer de Fryske wetters farst komst lâns in protte brêgen en slûzen. Om dyn tocht sa noflik mooglik te meitsjen hawwe we de betsjinningstiden foar de ferskillende brêgen en slûzen op in rychje setten

Mear ynformaasje en ôfwikingen op de betsjinningstiden binne op de side fan Provinsje Fryslân te finen.