Linderoute

2 oeren (20.0 km)

De rûte folget it rivierke De Linde. In beskieden rivierke mei oan wjerskanten moaie heide, moeras en lytse bosken. Moeras-, greide- en wetterfûgels fiele har hjir thús en yn de winter sykje einen en guozzen hjir harren taflecht.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Stellingenweg
8471 Wolvega
Einpunt: Stellingenweg
8471 Wolvega