Linderoute

2 oeren (20.0 km)

De rûte folget it rivierke De Linde. In beskieden rivierke mei oan wjerskanten moaie heide, moeras en lytse bosken. Moeras-, greide- en wetterfûgels fiele har hjir thús en yn de winter sykje einen en guozzen hjir harren taflecht.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Stellingenweg
8471XB Wolvega
58 83 60 62 56
Rustpunt

Rustpunt theetuin Nijeholtpade

hoofdweg 255
8475CA Nijeholtpade
Einpunt: Stellingenweg
8471XB Wolvega

Beschrijving

Begjinpunt: Stellingenweg
8471XB Wolvega

De fietsroute is eenvoudig te verlengen richting Noordwolde-Oldeberkoop. Na knooppunt 58 is niet zo duidelijk aangegeven hoe je verder moet. Sla voor het benzinestation rechtsaf richting knooppunt 83.

Einpunt: Stellingenweg
8471XB Wolvega
58
83
60
62
56