Route Oudkerk

2 oeren 30 minuten (2,5 km)

Dizze rûte fiert lâns it fan de Alvestêdetocht ferneamde brechje fan Bartlehiem wêr’st nei stjoerboard rjochting it pittoreske doarpke Aldtsjerk farst. Fanôf Aldtsjerk farst fia De Moark rjochting de 'Tegeltjesbrêge' wêr’t it de muoite wurdich is om efkes oan te lizzen om de foto’s te besjen fan de dielnimmers oan de Alvestêdetocht. Miskien fynst noch in bekende!

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Pôllepaed 2
9083 AA Snakkerburen
Einpunt: 9083 AA Snakkerburen