Route binnenstad Leeuwarden

1 oere 30 minuten (1,5 km)

Rûte binnestêd Ljouwert.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Pôllepaed 2
9083 AA Snakkerburen
Vooraanzicht De Koperen Tuin

De Koperen Tuin

Prinsentuin 1
8911DE Leeuwarden
Grand Café de Dikke van Dale

Grand café De Dikke Van Dale

Nieuwestad 69
8911CK Leeuwarden
schiphavenzicht.jpg

't Pannekoekschip Leeuwarden

Willemskade 69
8911AZ Leeuwarden
Einpunt: Snakkerburen