Ga naar inhoud
Favorieten 0

Kameleonroute

(35.0 km)

 • Download route

De Kameleonrûte giet lâns de greiden, mar fiert ek lâns de Snitsermar. Underweis komst in pear mûnen tsjin en in fytspontsje oer de Nije Skou. De pontferbining stammet út 1750. Op de webside fan Teeskinkerij De Nije Skou kinst hjir mear oer lêze. Let op: sawol de pont as de teeskinkerij binne allinne fan 1 april oant 15 oktober, fan 10 oant 20 oere yn bedriuw. In oar hichtepunt op dizze rûte is it Kameleondoarp by Terherne, nei de boeken fan skriuwer Hotze de Roos oer de twilling Hielke en Sietse.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Tolhûswei
8501 ZP Joure
64
1

Klokkenstoel Broek

Op een enigzins verhoogd kerkhof aan de vaart in Broek staat een witgeschilderde klokkenstoel met een helmdak. De luidklok is in 1600 door Hendrik Wegewaert gegoten.

Klokkenstoel Broek
65
2

Klokkenstoel Goïngarijp

Bij de kerk van Goïngarijp uit 1770 staat ook een klokkenstoel in diezelfde tijd gebouwd of vernieuwd met een klok van G. van Wou uit 1527 met een diameter van 126 cm. De kerk heeft onder andere zes gebrandschilderde glazen door Ype Staak. 

Klokkenstoel Goïngarijp
68
43
3

Kameleon Terherne

Kameleondorp, daar komen de verhalen tot leven. Ben jij een echte avonturier? Stap dan in de voetsporen van Hielke en Sietse en kom naar Terherne.

Kameleon Terherne
22
92
4

Veerpont Nye Skou (Akkrum)

Bij het pontje zit Theeschenkerij Nije Skou.

Veerpont Nye Skou (Akkrum) Het pontje in de thuishaven in Vegelinsoord
70
74
77
86
74
72
71
73
Einpunt: Tolhûswei
8501 ZP Joure
 • 64
 • 65
 • 68
 • 43
 • 22
 • 92
 • 70
 • 74
 • 77
 • 86
 • 74
 • 72
 • 71
 • 73