Eveneminten yn Ljouwert

Besjoch alle eveneminten dy hjoed, moarn, dit wykein of letter plakfine yn de Fryske haadstêd Ljouwert. Fryslân, en dus ek Ljouwert bruist. Alle eveneminten, events, aktiviteiten en uitjes yn Ljouwert fynsto op dizze side. Besjoch wat der te dwaan is!

Wat sikest

Sortearje op:

40 risseltaten

Highlights Tour
Highlights Tour

5 juny 2020 oant 'e mei 1 jannewaris 2021 in Leeuwarden

Street Art Tour
Street Art Tour

28 juny, 26 july en noch 3 dagen in Leeuwarden

Psy-Fi 2020
Psy-Fi

19 oant 'e mei 23 augustus in Leeuwarden