Ga naar inhoud
Favorieten 0

Om derfoar te soargjen dat de webside fan friesland.nl goed wurket en jo optimaal gebrûk meitsje kinne fan ús platfoarm meitsje wy gebrûk fan cookies. Cookies binne handige en nuttige techniken dy’t jo ynternetbrowser opslacht op ‘e kompjûter. It gebrûk fan cookies is feilich. Persoanlike ynformaasje, lykas in telefoannûmer of e-mailadres, kin net út cookies weromlaat wurde.

Cookies soargje derfoar dat:

  • de webside fluch is;
  • jo feilich jo gegevens opslaan kinne op friesland.nl;
  • we flaters en ûngemak op de webside opspoare kinne;
  • we ferbetteringen teste kinne;
  • we jo ynformaasje oer relevante ûnderwerpen jaan kinne; 

Hokker gegevens sammelet friesland.nl?
Dizze webside hâldt foar alle besikers by hokker pagina’s se besykje. De besykgegevens fan alle besikers by elkoar helpe ús om ús webside te ferbetterjen, it gebrûk fan de webside te mjitten en goed funksonearje te litten. Dêrneist brûke we de gegevens foar ûndersyk en om jo sa goed mooglik te ynformearjen oer produkten en tsjinsten fan ús en fan by friesland.nl oansletten tredden. Alle gegevens dy’t sammele wurde beskôgje we as fertroulik en sille troch in passend befeiligingsnivo en neffens de jildende wet en regeljouwing ferwurke wurde. We fine it wichtich om allinne ynformaasje te dielen dy’t relevant is. We meitsje dêrom gebrûk fan cookies dy’t wat fertelle oer jo gebrûkersprofyl. Wy litte ynformaasje sjen dy’t oanslút by in earder besyk oan friesland.nl.

Hokker cookies fan tredden ûntfang ik?
De statistiken/sesje/besikersgegevens op dizze webside wurde byholden mei de help fan Google Analytics en Zoho SalesIQ. Mei dizze tsjinsten mjitte we de besikersgegevens. Google Analytics pleatst eigen cookies. Google sil de mei de cookies ferkrigen ynformaasje mei tredden diele as se hjir wetlik ta ferplichte is. Oan Google is gjin tastemming jûn om de ferkrigen ynformaasje foar oare (Google-) tsjinsten te brûken. Google ferkrijt inkeld anonimisearre ynformaasje wêrby’t bygelyks jo IP-adres net meilevere wurdt.

Hoe kinne jo cookies útsette?
Funksjonele en statistyske cookies binne needsaaklik om de webside sa goed mooglik funksonearje te litten. Dizze kinne jo net útsette. Troch ús webside te besykjen, stimme jo yn mei it gebrûk fan dizze cookies. Cookies kinne jo altyd sels fia jo browserynstellingen ferwiderje of útskeakelje. Jo ûntfange dan gjin cookies mear op friesland.nl. Utlis oer it oanpassen fan de cookie-ynstellingen fine jo ûnder Help yn de measte browsers. Mar let al op: sûnder cookies wurket ús webside minder goed.

Ynsjen
Jo hawwe it rjocht ynsjen te krijen yn de ynformaasje dy’t wy fan jo ferwurke hawwe. Ek hawwe jo it rjocht ús te freegjen dizze ynformaasje fuort te heljen. Foar’t dit fersyk honorearre wurde kin, sille wy jo freegje jo te identifisearjen sadat wy jo de júste ynformaasje jaan kinne.