De boorden van de Middelzee

3 oeren 30 minuten (35.0 km)

Op dizze rûte sjochst dat Ljouwert al iuwenlang omjûn is troch terpdoarpen dy’t no ûnderdiel fan de stêd binne. Fia it terpdoarp Goutum …

Lês fierder

Op dizze rûte sjochst dat Ljouwert al iuwenlang omjûn is troch terpdoarpen dy’t no ûnderdiel fan de stêd binne. Fia it terpdoarp Goutum rydst nei Swichum, wêr’tst efkes stil stean kinst by de Romaanske tsjerke dy’t ek op in terp boud is. It folgjende doarp op de rûte is Wergea. Hast belangstelling foar skiednis, dan is it streekmuseum mei de âlde stylkeamers yn it Ald Slot in oanrieder.  Efkes fierderop litst it terpelânskip efter dy. Fytst net langer oer kronkeldiken, want it lânskip kenmerket him no troch lange, rjochte linen. By Weiden hawwe de diken wer bochten, want it lânskip is foarme troch de wetterlopen yn dit eardere kwelderlânskip. Nei de tocht troch it Nijlân en de Swette kinst efkes útrêste op it terras fan ytgelegenheid Weidumerhout. De fytsrûte rint lâns Bears, Boksum en Blessum, oant’st wer weromkomst yn Ljouwert.

Lês minder

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Stationsweg (Knooppunt 62)
8911 AH Leeuwarden
Sin Jah_Sushi

Restaurant Sin Jah

Schrans 105
8932NC Leeuwarden
5204.jpg

Hotel Campanile Leeuwarden

Wergeasterdyk 1
9084AS Goutum
Room with a view

Hotel WeidumerHout

Dekemawei 9
9024BE Weidum
2977.jpg

Restaurant De Vijf Sinnen

Hegedyk 2
9024EA Weidum
LE_ORA_bar.jpg

Oranje Hotel Leeuwarden

Stationsweg 4
8911AG Leeuwarden
Einpunt: Leeuwarden