Lits-Lauwersmeerroute

7 oeren (7.0 km)

De Lits-Lauwersmar rûte is geskikt foar grutte motorskippen oant in krûphichte fan sa’n 2.90 meter (djipgong oant 1.50 meter).

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: 9204 Drachten
Einpunt: Drachten