Ga naar inhoud
Favorieten 0

Elfstedenroute

(231.0 km)

Meitsje in rûntsje lâns de Alvestêden en ûntdek alle bysûndere attraksjes fan Fryslân. Of de Alvestêdetocht yn ‘e winter riden wurde kin is elk jier wer ôfwachtsjen. Mar wis is dat er no te farren is. Fan begjin oant ein. Tanksij it wurk oan de Noardlike Alvestêdefarrûte kinne wettersporters fan de simmer fan 2013 ôf starte yn Ljouwert en finishje op de Bonkefeart. In oantreklike rûte, fol mei moaie attraksjes. Untdek de Fryske stêden!

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Harlingertrekweg 67
8715 JL Leeuwarden
1

Leeuwarden (Ljouwert)

Leeuwarden is de trotse hoofdstad van Friesland. Een prachtige stad met veel historie die vroeger aan de Middelzee lag.  

Bezoek Leeuwarden

Leeuwarden (Ljouwert) Leeuwarden fontein
2

11Fountains Leeuwarden

‘Love’ bestiet út twa 7 meter hege, wite skulptueren fan in jonge en in famke. Sy lykje inoar oan te sjen, mar harren eagen binne ticht.

11Fountains Leeuwarden
3

Sneek (Snits)

Elfstedenstad Sneek is een levendige stad in Zuidwest Friesland met een groot winkelaanbod en vele gezellige terrasjes in het centrum.

Bezoek Sneek

Sneek (Snits) Waterpoort Sneek
4

11Fountains Sneek

Op in gouden bol midden yn it wetter stiet in man mei in Hoarn fan Oerfloed.

11Fountains Sneek
5

IJlst (Drylts)

Elfstedenstadje IJlst ligt vlakbij Sneek en staat bekend als de houtstad van Friesland.

Bezoek IJlst

IJlst (Drylts) Molen IJlst
6

11Fountains Ijlst

Neffens Shinji Ohmaki foarmet kultuer him, lykas de natuer, laach op laach. Nije generaasjes bouwe hieltyd fierder op in grutte ûnderlaach dy’t net ferdwynt.

11Fountains Ijlst
7

Sloten (Sleat)

Sloten is een mini Elfstedenstadje in de Zuidwesthoek van Friesland dat zo in een prentenboek kan worden opgenomen.

Bezoek Sloten

Sloten (Sleat) Sloten gracht
8

11Fountains Sloten

Ljip’ lit in famke sjen dat op ’e skouders fan in man stiet. Sy hâldt in fûgel yn ’e hân. Under de fuotten fan ’e man foarmet in sloardige steapel amers, jerrycans en tobben de basis fan ’e fontein.

11Fountains Sloten
9

Stavoren (Starum)

Stavoren is het oudste Elfstedenstadje gelegen aan het IJsselmeer, een echte bestemming voor watersporters!

Bezoek Stavoren

Stavoren (Starum) Fontein Stavoren
10

11Fountains Stavoren

De see jout, de see nimt. Starum, ea in rike Hânzestêd, kin dêroer meiprate. Oerstreamingen, seehannelsoarloggen, in haven dy’t fersâne: meardere kearen ferfoel de stêd ta earmoed.

11Fountains Stavoren
11

Hindeloopen (Hylpen)

Hindeloopen is een erg pittoresk Elfstedenstadje aan het IJsselmeer in Zuidwest Friesland. Zelden zie je zo'n sfeervol haventje.

Bezoek Hindeloopen

Hindeloopen (Hylpen) Hindeloopen
12

11Fountains Hindeloopen

Ynspiraasjeboarne foar de fontein fan Hylpen is de libbensbeam op it stedswapen, mei twa harten, oan wjerskanten ien, in mantsje en in wyfke.

11Fountains Hindeloopen
13

Workum (Warkum)

Workum is een heerlijk Elfstedenstadje in Zuidwest Friesland, langgerekt van vorm met helemaal aan de westzijde het IJsselmeerstrand.

Bezoek Workum

Workum (Warkum) Workum Fontein
14

11Fountains Workum

Al iuwen wurdt it stedswapen op ‘De Waag’ fan Warkum stipe troch twa liuwen. Sy dogge nayf oan en harren teätrale poaze makket dat wy laitsje moatte.

11Fountains Workum
15

Bolsward (Boalsert)

Bolsward is qua Elfstedenbegrippen een grotere stad met diverse winkels, restaurants en mooie bezienswaardigheden. 

Bezoek Bolsward

Bolsward (Boalsert) Bolsward Broerekerk
16

11Fountains Bolsward

Flearmûzen binne yntrigearjende, nuttige bisten dy’t mei harren jacht op ynsekten krúsjaal binne yn it ekologyske systeem. De flearmûs stiet yn ’e Aziatyske kultuer symboal foar rykdom, gelok en in seine âlderdom.

11Fountains Bolsward
17

Harlingen (Harns)

Harlingen is de Elfstedenstad aan het Wad. Een prachtige stad met een nautisch heden en verleden, gebouwd op de bodem van de oude zee...

Bezoek Harlingen

Harlingen (Harns) Harlingen stad
18

11Fountains Harlingen

Ea stie Harns yn it teken fan ’e walfiskfangst. Tsjintwurdich stribje wy der net mear nei om dy grutte en ymposante bisten te deadzjen, mar krekt om se fan ’e dea te rêden.

11Fountains Harlingen
19

Franeker (Frjentsjer)

Elfstedenstad Franeker is een boeiende stad met haar rijke universiteitsverleden.  Jarenlang werd deze stad bewoond door vele studenten daaronder waren bekende namen als Descartes.

Bezoek Franeker

Franeker (Frjentsjer) Franeker
20

11Fountains Franeker

De fontein is in oade oan ’e wrâldferneamde, yn Frjentsjer berne, astronoom Jan Hendrik Oort. Syn ûnderstelling dat der om ús sinnestelsel hinne in ‘wolk’ fan miljarden komeeteftige objekten him beweecht, betsjutte in trochbraak yn ’e astronomy.

11Fountains Franeker
21

Elfstedenbruggetje Bartlehiem

Bartlehiem heeft geen stadsrechten, het is zelfs geen dorp, maar toch is dit gehucht is een wereldberoemde plaats aan de Elfstedenroute.

Elfstedenbruggetje Bartlehiem
22

Kunstwerk Maarten van der Weijden

Kunstwerk van Maarten van der Weijden die in 2018 zijn Elfstedenzwemtocht moest opgeven in Burdaard.

Kunstwerk Maarten van der Weijden Beeld Maarten van de Weijden Elfstedentocht
23

Dokkum (Dokkum)

Dokkum is de meest noordelijk gelegen Elfstedenstad, ze ontstond nadat deze plek een bedevaartsoord werd na de moord op Bonifatius in 754.

Bezoek Dokkum

Dokkum (Dokkum) Dokkum kerk en fontein
24

11Fountains Dokkum

De IIsfontein is in spylbal fan de eleminten en gjin dei gelyk. IIs tekenet patroanen op it koperen fel fan ‘e skulptuer. De mjitte wêryn’t de fontein al of gjin iislagen foarmet, is ôfhinklik fan de sinne, luchtfochtigens, temperatuer, wyn en delslach.

11Fountains Dokkum
25

Keerpunt Elfstedentocht

Je zit er zo op: de doorlopers daar op de kade in Dokkum bij het beroemde keerpunt van de Elfstedentocht in Dokkum.

Keerpunt Elfstedentocht Doorlopers bankjes bij Keerpunt Dokkum
26

Elfstedenmonument Tegeltjesbrug Gytsjerk

Over het riviertje De Murk bij Gytsjerk vind je de bekende Tegeltjesbrug, hét Elfstedenmonument van Friesland.

Elfstedenmonument Tegeltjesbrug Gytsjerk Elfstedenmonument Tegeltjesbrug Gytsjerk Elfstedentocht
27

Bonkevaart - finish Elfstedentocht

Historisch, dus je moet er geweest zijn! Of je nu op het ijs kunt staan of het vanaf de kant - of vanuit het water- moet doen...

Bonkevaart - finish Elfstedentocht Finishpunt van de Elfstedentocht op de Bonkevaart
Einpunt: Harlingertrekweg 67
8715 JL Leeuwarden

Beschrijving

Begjinpunt: Harlingertrekweg 67
8715 JL Leeuwarden

Je kunt deze route uiteraard op ieder gewenst punt langs de route starten. 

Einpunt: Harlingertrekweg 67
8715 JL Leeuwarden