Picknickroute

4 oeren 50 minuten (48,0 km)

Startpunt 60 leit oan de Overstesingel by de Naturij (bernebuorkerij mei boartserstún). In rûte oer moaie lytse dykjes en fytspaadsjes troch bosk en heide, lâns doarpkes en greiden dy’t in pear kear it Keninigsdjip kruse. Picknickplakken: yn de buert fan kp. 32, Park Buorfinne yn Oerterp en by de Freulefiver in it Slotpleats Bosk. Tusken kp. 41 en 39 leit in lytse greide mei picknickbanken. Fierder kinst ast 500 meter omrydst, picknicke yn boartersbosk Sparjebird tusken kp. 25 en 69.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Overstesingel
9204 Drachten
voorzijde%20Karmelklooster.jpg

Karmelklooster Drachten

Burg. Wuiteweg 162
9203 KP Drachten
Lauswolt

Landgoed Lauswolt

Van Harinxmaweg 10
9244 CJ Beetsterzwaag
hotel witte huis

Hotel Het Witte Huis

Van Harinxmaweg 20
9246TL Olterterp
Einpunt: Overstesingel
9204 Drachten