Ga naar inhoud
MAP

Picknickroute

(48,0 km)

 • route.download

Startpunt 60 leit oan de Overstesingel by de Naturij (bernebuorkerij mei boartserstún). In rûte oer moaie lytse dykjes en fytspaadsjes troch bosk en heide, lâns doarpkes en greiden dy’t in pear kear it Keninigsdjip kruse. Picknickplakken: yn de buert fan kp. 32, Park Buorfinne yn Oerterp en by de Freulefiver in it Slotpleats Bosk. Tusken kp. 41 en 39 leit in lytse greide mei picknickbanken. Fierder kinst ast 500 meter omrydst, picknicke yn boartersbosk Sparjebird tusken kp. 25 en 69.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Overstesingel
9204 Drachten
60
92
83
90
69
25
1

Sparjebird

Sparjebird
Sparjeburd 4
8409 CK Hemrik
45
27
35
93
21
97
15
39
2

Freulevijver

Freulevijver
53°04'24.2"N 6°12'39.2"E
Finne 5
Wijnjewoude
41
33
71
19
32
06
08
31
36
66
Einpunt: Overstesingel
9204 Drachten
 • 60
 • 92
 • 83
 • 90
 • 69
 • 25
 • 45
 • 27
 • 35
 • 93
 • 21
 • 97
 • 15
 • 39
 • 41
 • 33
 • 71
 • 19
 • 32
 • 06
 • 08
 • 31
 • 36
 • 66