Woudaaproute

6 oeren 20 minuten (64.3 km)

Farre wurdt in famylje-útstapke. De stikmannige berne-aktiviteiten meitsje fan dizze farrûte in ûntdekkingsreis foar de hiele húshâlding. De nije Woudaaprûte lit it folsleine gesin genietsje fan it Fryske marregebiet. Far lâns Terherne, Langwar, Wâldsein en Heech en sjoch dat bern oeral wolkom binne.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: 8524 DK Sneek
Einpunt: 8524 DK 8524 DK