Kanorûtes

Wat sikest

Sortearje op:

6 risseltaten

Vaarroutes

Burgumer Mar /De Leien

Sumar

De Burgumer Mar en De Leien foarmje tegearre in populêr wettersportgebiet yn Noardeast Fryslân. Dizze swerftocht bringt dy lâns de moaiste plakken fan dit marregebiet.

Ofstân (ôfstân)
15.0 km
Doer
minuten
Vaarroutes

De Lauwers

Burum

Dizze 11 kilometer lange rûte giet fia it terpdoarp Boerum nei Muntsjesyl oer de Alde Lauwers. De slûs út 1741 en de nôtmûne Rust Roest út 1856 binne in goede reden om nei Muntsejsyl te kanofarren!

Ofstân (ôfstân)
11.0 km
Doer
132 minuten
Vaarroutes

Earnewâld Alde Feanen

Earnewâld

Earnewâld Alde Feanen

Ofstân (ôfstân)
12.0 km
Doer
144 minuten
Vaarroutes

Route binnenstad Leeuwarden

Snakkerburen

Rûte binnestêd Ljouwert.

Ofstân (ôfstân)
1.5 km
Doer
90 minuten
Vaarroutes

Aldtsjerk /Wyns /Bartlehiem

Aldtsjerk

De kanorûte lâns dizze trije Tytsjerksteradielster doarpen bringt dy lâns twa Alvestêdemonuminten, de Tegeltsjesbrêge en it wrâldferneamde Alvestêdebrechje fan Bartlehiem. In tocht dy’t dy lâns histoaryske plakken fan de tocht der tochten fiert.

Ofstân (ôfstân)
14.0 km
Doer
165 minuten
Vaarroutes

Alde Lunen

Kollum

Krekt noard fan Kollum rint dizze prachtige kanorûte troch de ‘útrinners’ fan it Nasjonaal Park Lauwersmar.

Ofstân (ôfstân)
8.0 km
Doer
95 minuten