Staandemastroute

4 oeren 10 minuten (4.0 km)

Fan Dokkum, farrend om Ljouwert hinne en fan de Fryske haadstêd nei Terherne. Nei de rêst fan de greiden en doarpen… en wer werom.

Beschrijving

Begjinpunt : 8493 Dokkum