Ga naar inhoud
MAP

Kleiroute

(40,6 km)

  • route.download

Rembrandt skreaun oait oan syn frou, Saskia van Uylenburgh: ‘In lân fol rêst, sfear en sjarme, foar in part bepaald troch it heldere goude…

Rembrandt skreaun oait oan syn frou, Saskia van Uylenburgh: ‘In lân fol rêst, sfear en sjarme, foar in part bepaald troch it heldere goudenljocht, sa’t men dat oan de seekant fynt. De see dy’t tagelyk soarget foar suvere lucht, kleare kimen en foar de simmerske wolken, dy’t noch witer binne as wyt…’ Do fynst dyn slinger op de Klaairûte, in farrûte dy’t begjint by Frjentsjer, ien fan de moaiste histoaryske stêden fan Fryslân, 15 km west fan Ljouwert. Dy fiert ûnder oaren lâns de sfearfolle doarpen Dongjum, Boer, Ried, Berltsum en Menaam. Al farrend kinst genietsje fan de ôfwikseljende natuer yn in bysûnder boeiende omjouwing. Underweis binne der op ferskate plakken foarsjenningen om oan te lizzen. Fanôf dizze plakken kinst prachtige kuiertochten of fytstochten meitsje. De Klaairûte is minstens 1.50 meter djip, der sitte twa beweechbere brêgen yn, dy’t neffens de provinsjale tiden betsjinne wurde. De oare brêgen hawwe in trochfarhichte fan 2.50 meter. Folders en in kaart fan de rûte binne te krijen by de VVV’s yn de regio fan Noardwest Fryslân en de gemeentekantoaren yn Frjentsjer en Menaam.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Oostelijke industrieweg
8801 JW Franeker
1

De Stadsherberg

De Stadsherberg
Oud Kaatsveld 8
8801 AB Franeker
2

11Fountains Franeker

11Fountains Franeker
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker
3

Martinikerk Franeker

Martinikerk Franeker
Breedeplaats 2
8801 LZ Franeker
4

Grand Café De Doelen

Grand Café De Doelen
Breedeplaats 6
8801 LZ Franeker
5

Museum Martena

Museum Martena
Voorstraat 35
8801LA Franeker
Martenastins
6

Dykstra State

Dykstra State
Bitgumerdyk 24
9036 VS Menaldum
7

Stek Leeuwarden

Stek Leeuwarden
Harlingersingel 2
8913CJ Leeuwarden
8

Oldehove

Oldehove
Oldehove
Oldehoofsterkerkhof 1
8911 DH Leeuwarden
9

11Fountains Leeuwarden

11Fountains Leeuwarden
Stationsplein 1
8911AC Leeuwarden
10

Grand café De Dikke Van Dale

Grand café De Dikke Van Dale
Nieuwestad 69
8911CK Leeuwarden
11

Schoolplatenmuseum Deinum

Schoolplatenmuseum Deinum
Sint Janswei 3
9033 WN Deinum
Einpunt: Oostelijke industrieweg
8801 JW Franeker