Elfstedenfytsroute

(257.0 km)

De tocht der tochten is fansels dy lâns de Alvestêden! Net allinne foar reedriders, mar ek foar fytsers. Oer in ôfstân fan goed 255 kilometer genietest fan it wrydske Fryske lân. Do startst en einigest yn prinsipe yn Ljouwert en fytst mei de klok mei, mar oarsom mei ek. Kinst de tocht yn elk plak oppakke fansels of in part fytse. Elke stêd hat har eigen sjarme. Ek de grutte ferskilt; Sleat telt 900 ynwenners, Ljouwert hat er mear as 90.000. Alle Alvestêden besykje is Fryslân pas écht belibje. En tusken dy stêden troch sil it ôfwikseljende lânskip fan Fryslân mei in soad wetter, prachtige fiergesichten, romte en frisse lucht dy fernuverjen bliuwe.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: 8913 AA Leeuwarden
Einpunt: Leeuwarden