De 8 van Grou (pontjesroute) - B

3 oeren 50 minuten (39.0 km)

Yn de gids ‘De 8 fan Grou’ is de beskriuwing fan de fytsrûtes oan de hân fan de knooppunten fan it fytsrûtenetwurk op de kaart oanjûn.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Oedsmawei (Knooppunt 45)
9001 ZJ Grou
Watersporthostel%20Oer%20t%20hout%201.jpg

Herberg Oer't Hout

Raadhuisstraat 18
9001 AG Grou
P1040742.JPG

Restaurant de Vrijheid

Seinpôlle 4
9001ZS Grou
IMG_0001.JPG

De Arrestant

Grote Buren 1
9005PP Warga
2014-10-30%2009.09.59.jpg

De Wartenster

midsbuorren 7
9003 LB Warten
4008.jpg

't Skûthûs Eten & Drinken

Hellingpaed 11
9003LW Wartena
Princenhof%20ext%20drukwerk%2020%20cm_PR_7741%20C.jpg

Hotel Princenhof (zakelijk)

Piet Miedemaweg 15
9264 TJ Earnewâld
1333370396264.jpg

De Twirre

De Reidtugel, 5 c
9264 TS Earnewald
L1020348.jpg

Hotel Restaurant Ie-Sicht

Hegewarren 1
9216 XR Oudega
Einpunt: Grou