Brekkenroute

2 oeren 50 minuten (29.0 km)

Do fytst lâns de Aldegeaster Brekken, wetter dat streekrjocht yn ferbining stiet mei de marren. Oeral wêr’st sjochst, is wetter. Bysûnder: it gebiet is absolút favoryt by de readpoatgoes. Hast alle readpoatguozzen oerwinterje hjir yn Súdwest Fryslân om dêrnei op Spitsbergen te brieden. Op de merk yn Warkum (kp.17) binne meardere terrassen te finen. It Jopie Huismam-museum leit krekt 50 meter fierderop. Yn Aldegea, mei de grutste spinnekopmûne fan Nederlân, hast ûnder mear kafee-restaurant Trije Doarpen. De slûs (kp.20) is in leuk plak mei al dy âlde skippen, dy’t dy tinken dogge oan lang lyn.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Merk 4
8711 CL Workum
Eetcafe Boppe de Golle

Eetcafe Boppe de Golle

Munkedyk 2 a
8611JM Gaastmeer
832.jpg

Restaurant Seburch

Seburch 9
8711EE Workum
5503.jpg

Sluiszicht

Sud 119
8711CT Workum
Einpunt: Merk 4
8711 CL Workum

Skaaimerken

Tocht/Rûte

  • Rûte typearring: Rekreatyf

Fytse

  • E-FytsJa
  • MountainbikeJa
  • HurdfytsJa
  • ToerfytsJa