Brekkenroute

2 oeren 50 minuten (29,0 km)

Do fytst lâns de Aldegeaster Brekken, wetter dat streekrjocht yn ferbining stiet mei de marren. Oeral wêr’st sjochst, is wetter. Bysûnder: it gebiet is absolút favoryt by de readpoatgoes. Hast alle readpoatguozzen oerwinterje hjir yn Súdwest Fryslân om dêrnei op Spitsbergen te brieden. Op de merk yn Warkum (kp.17) binne meardere terrassen te finen. It Jopie Huismam-museum leit krekt 50 meter fierderop. Yn Aldegea, mei de grutste spinnekopmûne fan Nederlân, hast ûnder mear kafee-restaurant Trije Doarpen. De slûs (kp.20) is in leuk plak mei al dy âlde skippen, dy’t dy tinken dogge oan lang lyn.

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: Merk 4
8711 CL Workum
17
4782.jpg

Jopie Huisman Museum

Noard 6
8711AH Workum
04 06
IJsboerderij Margje 24

IJsboerderij Margje 24

IJsboerderij Margje 24
Nijhuzumerdyk 13
8711 GS Workum
16 15
Attie Bak

Molen Doris Mooltsje

Brekkenpaad 1
8614 AN Oudega SWF
31 32
db481fc4-93b6-437a-81f0-2d1749ea55c5_1480109961

Pizzeria Tre Paesi

Hagenadyk 4
8614AB Oudega SWF
Wandeltocht Sânfurd - Zuidwest Friesland

Kerk Sânfurd

Sanfurd 2
8613 JH Sandfirden
33 34
Fietspont Gaastmeer

Fietspont Gaastmeer-Heidenskip

Yntemapolder 4
8611 JS Gaastmeer
f4e43e16-2ad0-4174-9068-36279a6a0221_353296388

Ald Herberch Yn e Ielaek

Ald Herberch Yn e Ielaek
Munkedyk 46
8611 JR Gaastmeer
23 18 21 20 22 17
VVV Workum

VVV locatie Workum

VVV Workum, bij Het Boekhuis
Noard 17
8711 AA Workum

Fontein De Woeste Leeuwen van Workum - Cornelia Parker

Fontein De Woeste Leeuwen van Workum - Cornelia Parker
Begine
8711 CL WORKUM
Museum Warkums Erfskip

Museum Warkums Erfskip

Merk 4
8711CL Workum
Sluiszicht 2

Restaurant Sluiszicht

Sud 119
8711CT Workum
Einpunt: Merk 4
8711 CL Workum
17
04
06
16
15
31
32
33
34
23
18
21
20
22
17

Skaaimerken

Tocht/Rûte

  • Rûte typearring: Rekreatyf
  • Taljochting seizoen: Controleer vaarperiode en vaartijden van de fietspont Gaastmeer over Yntemasleat. In de winter kunnen afwijkende openingstijden gelden voor restaurants, musea en overige bedrijven. Check voor vertrek de route of neem contact op met de VVV voor advies.
  • Rûte obstakels: Wyldroaster, Flak
  • Taljochting markearring: Het fietspad langs de Oudegaaster Brekken is over 10 kilometer maar 1,5 meter breed. Hier en daar moet je uitkijken met veeroosters.

Fytse

  • E-FytsJa
  • ToerfytsJa