Ga naar inhoud
MAP

Turfroute

(105,0 km)

  • route.download

It oare Fryslân, mei bosken, feankoloanjes en heidefjilden: dat is de súdeastlike hoeke fan de provinsje. Al yn de sechtjinde iuw begûn de …

It oare Fryslân, mei bosken, feankoloanjes en heidefjilden: dat is de súdeastlike hoeke fan de provinsje. Al yn de sechtjinde iuw begûn de oanlis fan in netwurk oan farwegen wêroer’t de turfskippers harren fracht nei it westen fan it lân brochten. Oer dy farwegen giet de Turfrûte troch Súdeast Fryslân, it westlike part fan Drinte en de kop fan Oerisel. Boppedat komst lâns mar leafst fjouwer prachtige Nasjonale Parken: It Drintsk-Fryske Wold, it Dwingelderfjild, de Alde Feanen en de Weerribben. De namme fan de rûte ferwiisd nei it ferline fan hearen fan stân, feanbazen en earme trufgravers. De turfhannel makke guon foarname Fryske famyljes stjonkend ryk. Harren erfskip, bûtenpleatsen mei prachtige túnen en parken, leit ûnder mear yn Bakkefean, Aldeberkeap, Beetstersweach en Oranjewâld. Yn De telegraaf is op 25 july 2015 in stik pleatst oer de Turfrûte.  

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: 8488 AP Appelscha
1

Koloniën van Weldadigheid

Koloniën van Weldadigheid
Frederiksoord
2

Opsterlandse Compagnonsvaart

Opsterlandse Compagnonsvaart
Donkerbroek
3

Het Wijnjeterperschar

Het Wijnjeterperschar
Wijnjeterpverlaat
4

De Frije Wiken

De Frije Wiken
Gorredijk
5

Het Koningsdiep

Het Koningsdiep
akkrum
6

Sudergemaal

Sudergemaal
Nij Beets
7

Natuurgebied De Deelen

Natuurgebied De Deelen
Gersloot
8

Reuzen van Akkrum

Reuzen van Akkrum
Akkrum
9

De Heeren van het Veen

De Heeren van het Veen
Heerenveen
10

Sluis I

Sluis I
Sevenaerpad
Nieuwehorne
Sluis 1 Turfroute
11

De Friese Waterlinie

De Friese Waterlinie
Oldeberkoop
Einpunt: Appelscha