Ga naar inhoud
MAP

Turfroute

17 oere (105,0 km)

  • Download GPX
    actionbar.info

It oare Fryslân, mei bosken, feankoloanjes en heidefjilden: dat is de súdeastlike hoeke fan de provinsje. Al yn de sechtjinde iuw begûn de …

It oare Fryslân, mei bosken, feankoloanjes en heidefjilden: dat is de súdeastlike hoeke fan de provinsje. Al yn de sechtjinde iuw begûn de oanlis fan in netwurk oan farwegen wêroer’t de turfskippers harren fracht nei it westen fan it lân brochten. Oer dy farwegen giet de Turfrûte troch Súdeast Fryslân, it westlike part fan Drinte en de kop fan Oerisel. Boppedat komst lâns mar leafst fjouwer prachtige Nasjonale Parken: It Drintsk-Fryske Wold, it Dwingelderfjild, de Alde Feanen en de Weerribben. De namme fan de rûte ferwiisd nei it ferline fan hearen fan stân, feanbazen en earme trufgravers. De turfhannel makke guon foarname Fryske famyljes stjonkend ryk. Harren erfskip, bûtenpleatsen mei prachtige túnen en parken, leit ûnder mear yn Bakkefean, Aldeberkeap, Beetstersweach en Oranjewâld. Yn De telegraaf is op 25 july 2015 in stik pleatst oer de Turfrûte.  

Lokaasjes op dizze rûte

Begjinpunt: 8488 AP Appelscha
1

Koloniën van Weldadigheid

Frederiksoord
Koloniën van Weldadigheid
2

Opsterlandse Compagnonsvaart

Donkerbroek
Opsterlandse Compagnonsvaart
3

Het Wijnjeterperschar

Wijnjeterpverlaat
Het Wijnjeterperschar
4

De Frije Wiken

Gorredijk
De Frije Wiken
5

Het Koningsdiep

akkrum
Het Koningsdiep
6

Sudergemaal

Nij Beets
Sudergemaal
7

Natuurgebied De Deelen

Gersloot
Natuurgebied De Deelen
8

Reuzen van Akkrum

Akkrum
Reuzen van Akkrum
9

De Heeren van het Veen

Heerenveen
De Heeren van het Veen
10

Sluis I

Sevenaerpad
Nieuwehorne
Sluis 1 Turfroute
Sluis I
11

De Friese Waterlinie

Oldeberkoop
De Friese Waterlinie
Einpunt: Appelscha

Skaaimerken

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws, tips en aanbiedingen van Friesland.nl


Minsklike falidaasje is mislearre

Lees hier hoe wij omgaan met je gegevens