Ga naar inhoud
Favorieten 0

Marboei MB74

Zwarte Brekken

komst wer thús as in hûn dy’t nei in nacht fol besauwing de tonge rôlje lit oer in rau steed wolst der oer prate mar bist oan ’e kont ta wiet en hiemsiik joust dy del yn ’e lijte fan har ljisken [..]

Hiemsiik

1

komst wer thús as in hûn dy’t nei in nacht fol
besauwing de tonge rôlje lit oer in rau steed
wolst der oer prate mar bist oan ’e kont ta wiet
en hiemsiik joust dy del yn ’e lijte fan har ljisken
joust dy oer as in boarre dy’t him skobje lit wolst
der oer sjonge yn in himelsk liet of longerest om
yn dyn hûs dêr’t de lêste god ôfljochtet wêrom
leaust net yn it wurd

wolst koese mei in golfbal tusken de tosken o
leave de wrâld leit my sljocht genôch as de wyn
oer it reid streaket de sinne swalket tusken de
weagen kin der gjin glimke ôf kin der neat oars
sein wurde fyn ik dyn eagen hol as de mar wylst
de pau kriest oan ’e kime de earrebarre oer de
deastutsen greide syn flok útkoarret

Geschreven door: Elmar Kuiper

Poëtische ankerplaats
MB74 is een Marboei die in de Swarte Brekken (Zwarte Brekken) - ten zuiden van Sneek - ligt.

Deze boei is een poëtische ankerplaats op het Friese water en is verbonden aan bovenstaand gedicht van dichter Elmar Kuiper. Het gaat over de locatie: de Zwarte Brekken.

Marboei
Een MarBoei is een boei van kunststof met een groot oog bovenop. Door het oog kun je een touw steken, om zo je boot vast te leggen. Het aanmeren aan een MarBoei is gemakkelijk, er hoeft maar één lijntje te worden vastgemaakt. Je mag er maximaal 24 uur blijven liggen, hier geniet je van volop privacy! Aan zo'n boei kunnen zowel grote en kleine schepen afmeren. Iedereen kan dus met een gerust hart afmeren aan een Marboei. Het aanleggen bij een Marboei is wel iets anders dan aan de wal. Dit in verband met wind. Bekijk dit filmpje met instructies.

Op de Zwarte Brekken zijn meerdere marboeien te vinden. Meer plekken en informatie over de MarBoei vind je hier: Marboei - Locaties

Hier vind je de boei: 
- Longitude 5.669198
- Latitude 53.004146

Afstand tot jouw locatie:

Hier vind je Marboei MB74

Zwarte Brekken
Plan je route

vanaf jouw locatie

Toon resultaten