Venenroute

2 uren 35 minuten (26,0 km)

De Venenroute loopt door Nationaal Park De Alde Feanen, een laagveenmoerassengebied met meren, veenplassen en minder bekende fenomenen als petgaten, rietlanden, schraallanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. Ook komen er trilvenen, veenmosrietlanden, blauwgraslanden en dotterbloemhooilanden voor. Een bonte verzameling van allerlei vogels en vele planten halen er hun hart op.

Dit ga je zien

Startpunt: Hoflanswei (Knooppuntbord 30)
9007 Grou
Eindpunt: Grou